Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

oktobris10 009a.jpg

Jūnijs 2007

Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.
Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debess; kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ikviens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja: "Vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs ikviens dzirdam savu dzimto valodu - partieši, mēdieši, ēlāmieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosēliti, krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam."Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja: "Kas tas ir?" Bet citi zobodamies sacīja: "Tie salda vīna pilni." Bet Pēteris, nostājies ar tiem vienpadsmit, iesāka runāt un tiem sacīja: "Jūs, jūdi un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms, un iegaumējiet manus vārdus; šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas trešā stunda, bet te piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.
         Ap. d. 2:1-17


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• 1. maijā Jaunpils draudze svinēja Mātes dienu, svētdienas skolas bērni dziedāja dievkalpojuma sākumā vairākas dziesmas. Pēc tam dievkalpojums turpinājās kā vienmēr, bet bērni devās uz „Namiņu”, kur apsveica savas māmiņas un nosvinēja  svētdienas skolas nobeigumu. Galds tika uzklāts pagalma zālājā, tika sveikti nākamās vasaras jubilāri, spēlētas spēles.
• Aprīļa un maija mēneši bija bagāti arī ar citiem svētkiem – draudzē tika kristīti astoņi un iesvētīti astoņpadsmit jauni locekļi, salaulāti divi pāri. Sveicam viņus visus, un vēlam svētīgu tālāko ticības ceļu, Kristus tuvumā dzīvojot!
• 27. jūnijā Jaunpils draudze, tāpat kā visa Baznīca, svinēja Vasarsvētkus – Svētā Gara izliešanas svētkus. Jēzus Kristus, vēl būdams kopā ar sviem mācekļiem, viņiem apsolīja:”Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.” Jņ. 14:17. Vasarsvētkos šis apsolījums piepildījās, un līdz ar šo notikumu Baznīca svin savu dzimšanas dienu, pirmās draudzes dibināšanas dienu.
• 5. un 6.  jūnijā Rīgā notika LELB 23.Sinode, kurā Jaunpils draudzi pārstāvēja priekšnieka vietniece Zane Sapnova un piedalījās arī draudzes evaņģēlists Jānis Smilgainis. Sinodē tika pieņemta jaunā LELB Satversme,ievēlēti divi jauni bīskapi – Liepājas diecēzē – Pāvils Brūveris un Daugavpils diecēzē – Einārs Alpe. Tika lemts par mācītāju atalgojuma palielināšanu, uzklausīti komisiju, revidentu un LELB mācību iestāžu – Lutera akadēmijas un sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolas jauno vadītāju ziņojumi.
• Sākoties vasaras sezonai, baznīca atkal ir atvērta apmeklētājiem. Baznīcā dežurēs draudzes locekļi, durvis būs atvērtas katru dienu, izņemot pirmdienas, no plkst.11.00 līdz plkst. 16.00. Laipni gaidīti visi !
• 8.  jūnijā svētdienas skolas bērni devās ikgadējā vasaras ekskursijā – šoreiz uz Tērveti. Ekskursija tika organizēta kopā ar Kandavas sv. skolas bērniem. Kandavnieki vispirms izstaigāja un iepazinās ar Jaunpili, tad visi kopā devas uz Tērveti.(            )
• 1. jūlijā pēc Dievkalpojuma „Namiņā” draudze rīko ģimeņu pēcpusdienu. Šīs pēcpusdienas mērķis ir sadraudzības veidošana un kopšana ģimeņu starpā, kopīga mācīšanās priecāties un pavadīt laiku kopīgi. Aicināti visi draudzes locekļi un viņu ģimenes, tai skaitā bērni!
Lūdzam sagatavot nelielu priekšnesumu – dziesmu, teatrālu uzvedumu vai spēli, rotaļu, deju.
Līdzi ņemiet, lūdzu groziņu un vēlmi kopt sadraudzību!
   Zane Sapnova, draudzes locekle