Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb42.jpg

Maijs 2007

Tādēļ saka Dievs Tas Kungs: "Redzi, Es lieku Ciānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintij līdzīgi pamatots; kas tic, nepaliks kaunā!
         Jes 28:16
Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime,nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus.
Ef 2:19-20


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas.

• Lieldienu priecīgā ziņa ir tā, ka Kristus ir augšāmcēlies, un nu Viņš ir stūra akmens Baznīcai, kas aptver visus , kas tic un paļaujās uz Viņu. Kristus teica: „Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam!"Jņ.8:51. Nāve, kas ir neizbēgama mums katram , ir uzvarēta, Kristus mums dāvina prieku, mīlestību un Dieva mieru tagad un mūžīgo dzīvību pēc nāves.
• Skaists bija Lieldienu dievkalpojums 8. aprīlī plkst. 10.00, dievlūdzēju bija daudz, svētdienas skolas bērni kopā ar skolotāju Veltu nodziedāja vairākas dziesmiņas un pēc ticības apliecības devās svinēt Lieldienas uz „Namiņu”.
• Vienu nedēļu pēc Lieldienām, 15. aprīlī - Baltajā svētdienā, draudzē tika iesvētīti jauni draudzes locekļi. Vēlam svētīgu turpmāko ticības ceļu!
      Zane Sapnova, draudzes locekle