Jaunpils baznīcā notiek

Dievkalpojumi:
svētdienās 10:00

Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma – sadraudzība un pagaidu pārvaldes sēde

Galerija

thumb14.jpg

Janvāris 2007

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt." Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.

Un tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis:6 un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu." Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu." To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.

Mt.2:1-12


Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

• Zvaigznes diena.
Ikviens savā dzīvē būs piedzīvojis kādus negaidītus pavērsienus. Un īstenībā – ir jau tā, ka katra diena nereti atnes kaut ko negaidītu un iepriekš neparedzētu. Tomēr ir īpašas dzīves situācijas vai notikumi, kas visu iepriekšējo izmaina pilnībā un pavērš kādā jaunā virzienā.
Zvaigznes dienas evaņģēlija stāstā par gudrajiem no austrumu zemes, kas meklēja jaundzimušo ķēniņu, ieraugām daudz ko tādu, ko šie gudrie nevarēja paredzēt. Pirmais pārsteigums viņiem bija tas, ka meklēto ķēniņu viņi neatrada Hēroda pilī, bet vienkāršā lopu kūtī Betlēmē, dažus kilometrus no Jeruzālemes, otrais – izejot no austrumu zemes viņi bija pārliecināti, ka ķēniņu viņi atradīs pēc astroloģiskām zvaigžņu kartēm, bet īstenībā ceļu pie Kristus bērna viņi atrada pēc Svēto Rakstu norādījuma. Trešais negaidītais pavērsiens – saņēmuši sapnī norādījumu atpakaļceļā pie Hēroda neatgriezties, viņi mājup aizgāja pa citu ceļu.
Visa dieva dāvātā dzīve ir pilna negaidītu pavērsienu. Cilvēkam ir jābūt atvērtam negaidītajam. Tad mūsos var ienākt brīnums un mūs izmainīt. Zīmīgi, ka šis stāsts atrodas evaņģēlijā pēc Jēzus radurakstiem, ko parasti uzmanīgi neizlasām, un stāsta, ko modernais cilvēks tikai ar grūtībām spēj „sagremot”, jautājot, kā gan jaunavai var piedzimt bērns. Taču mums ir jābūt atvērtiem, ļaujot, lai mūsu sirdi apspīd Dieva gaisma.
Zvaigznes diena jeb Epifānija, kā mēs to saucam arī citā vārdā, tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „atspīdēt” jeb „apgaismot” Šī diena Baznīcas gadā atgādina, ka jēgpilna ir tikai tāda cilvēka dzīve, kas ir Dieva gaismas un mīlestības apgaismota.
Kad gudrie ieradās Jeruzālemē un jautāja par jaundzimušo ķēniņu, Hērodu tas ne tikai izbiedēja, bet viņi paši sevi nostādīja diezgan neērtā situācijā. Vismaz uz mirkli viņi piedzīvoja situāciju, ka nav ieradušies „pareizajā adresē”. Mērot tik garu ceļu un būt nešaubīgi pārliecinātiem, ka jaundzimušajam ir noteikti jānāk pasaulē ķēniņa pilī Jeruzālemē, un beigās piedzīvot šādu pārpratumu – vai tad tā nav „izgāšanās”? Viņi bija pārliecināti, ka zvaigzne viņus atvedīs tieši pie jaundzimušā ķēniņa, bet tā nenotika. Hērods gan gudro apjukumu neievēroja. Drīzāk viņš ļoti izbijās, iedomājoties, ka tā varētu būt patiesība. Atbildi par īsto zvaigznes atspīdēšanas vietu gudrie uzzināja no Rakstu mācītājiem un augstajiem priesteriem. Bībelē rakstīts – Kristus nāks pasaulē Bētlemē, nevis ķēniņa pilī Jeruzālemē. Gudrajiem bija jāpiedzīvo, ka viņu zvaigžņu gudrība nav pilnīga, pat kļūdaina. Lasot šo evaņģēlijs notikumu tālāk, redzam, cik šī kļūda dārgi maksā. Ja gudrie nebūtu iemaldījušies Jeruzālemē un būtu zinājuši Svētos Rakstus, Hērods nebūtu sūtījis savus rokaspuišus nokaut visus Bētlemes bērnus. Kļūdas maksā dārgi.
Evaņģēlija stāsts mums māca – nezaudē drosmi, pēc zaudējumiem dodies tālāk. Gudrie varēja pieņemt citu lēmumu – ķēniņu pilī mēs neatradām, tamdēļ dosimies mājās! Tomēr viņi bija gatavi uzklausīt praviešu pasludinājumu Bībelē par Kristus piedzimšanas īsto vietu. Un, aizgājuši uz Bētlemi, viņu arī atrada.
Cik neparasti, bet Rakstu mācītāji, kas pavēstīja gudrajiem šo ziņu, nedodas viņiem līdzi. Rakstu mācītāji un priesteri paliek pie Rakstiem, tos līdz galam nesapratuši. Viņi ir gatavi norādīt ar pirkstu uz pareizajām Rakstu vietām, bet nav gatavi piedzīvot Kristu savā dzīvē.
Gudrie Kristu atrod. Arī viņiem bija daudz kas sevī jāmaina, jāiet caur dažādiem zaudējumiem un pat jāpiedzīvo savu kļūdu sekas. Austrumu zemes ciemiņi kristu atrod tikai dažus kilometrus tālāk no Hēroda pils. Tāds bija gudro attālums līdz ticības pieredzei.
Šodien mūsu ceļā dievs sūta citas zvaigznes, kas mūs aizved līdz ticības pieredzei. Kas ir tava zvaigzne? Kāds pamudinājums? Drauga aicinājums uz dievkalpojumu? Varbūt sāpīga pieredze? Vilšanās? Ilgas? Meklējumi? Tikai ej, un tu atradīsi savu Glābēju!
         Kandavas iec. prāvests M.Zeiferts
• Patīkamu pārsteigumu decembrī sagādāja Jaunpils vokālā grupa, sniedzot 17.decembrī koncertu mūsu baznīcā. Koncerts bija veltīts Ziemassvētku ieskaņai, skaņdarbi ļoti dažādi – sākot ar latviešu tautasdziesmu apdari, beidzot ar baroka laika skaņdarbiem un V.A.Mocarta „Ave Verum”. Dziedājums bija tīrs, skanīgs, grupa dziedāja ar prieku un atdevi. Paldies Aināram Plezeram un pārējiem dziedātājiem, kuru māksla priecēja daudzos koncerta apmeklētājus!
Koncerta nobeigumā evaņģēlists Jānis Smilgainis pateicās gan vokālās grupas dalībniekiem, gan Gunāram Veskam, kurš uzdāvināja draudzei liela globusa formas svečturi. Katrs, kas vēlas, var iedegt vienu svecīti šinī svečturī, tā ziedojot 50 santīmus ērģeļu atjaunošanai un uzstādīšanai Jaunpils baznīcā.
• Ziemassvētku vakara dievkalpojums Jaunpils baznīcā kā parasti bija kupli apmeklēts. Paldies Jaunpils korim un tā vadītājiem Jānim Āboliņam un Veltai Rudzātei par dziesmām, kas skanēja dievkalpojuma laikā, paldies visiem draudzes locekļiem, kas centās un pūlējās, lai dievnamā būtu skaisti un silti!
• Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, dievkalpojums sākās ar īsu svētbrīdi bērniem, kuri pēc tam devās svētkus svinēt „Namiņā”, dievkalpojuma turpinājumā tika kristīti 10 un iesvētīti 11 jauni draudzes locekļi. Apsveicam u vēlam Dieva svētību, Kristum sekojot!
          Zane Sapnova, draudzes locekle